Allmänt

Vid anmälan ska du som gör den vara minst 13 år om du anmäler dig själv, eller vara målsman för det barn/ungdom som du anmäler. Det är inte tillåtet att anmäla åt någon annan person.

Avgifter

Efter att anmälningstiden har gått ut (se arrangemangsinformationen) så utgår full avgift, dock kan platsen överlåtas till annan deltagare utan kostnad men måste meddelas innan starten av aktiviteten.

Ansvar

Man har som deltagare på Nacka Församlings aktivitet ansvar att följa de etiska riktlinjer som Nacka Församling har. Om dessa inte efterföljs kan detta leda till att deltagandet avbryts i förtid.

Så behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss vid anmälan till en aktivitet behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Vi använder personuppgifterna dels för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, dels för att tillgodose de krav som våra bidragsgivare ställer. Dina personuppgifter kan användas för att sända dig information om pågående eller kommande verksamhet. Du kan tacka nej till fortsatt information genom att meddela Nacka församling detta. I verksamhet som genomförs enligt samarbetsavtal mellan Nacka församling och Sensus lämnas i vissa fall uppgifter om dig och ditt deltagande. Du har rätt att en gång per år efter skriftlig, undertecknad begäran ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig, och du har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras eller tas bort.
Läs mer om PUL: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/